Pobierz w formacie :
ANEKS 2

 

S t a t u t

 

Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS

 

 

 

 

Rozdział I

 

Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny

Stowarzyszenie

 

 

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, w skrócie PTN AIDS.

 

§ 2 Działalność Stowarzyszenia obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej

 

§ 3. Stowarzyszenie może posiadać Oddziały i Sekcje powoływane i działające według zasad określonych w niniejszym Statucie.

 

§ 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

 

§ 5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

 

Rozdział II

 

Cele i środki działania

 

 

§ 6. Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

1)      Propagowanie zdobyczy i postępów nauki wśród lekarzy i innych osób zajmujących się problematyką HIV i AIDS,

2)      Zachęcanie i wdrażanie do pracy naukowej oraz promocji zdrowia,

3)      Praca dydaktyczna i wychowawcza wśród osób zajmujących się zawodowo sprawami HIV i AIDS,

4)      Współdziałanie w organizowaniu służby zdrowia i opieki społecznej oraz w rozwiązywaniu problemów związanych z działalnością tych służb,

5)      Prowadzenie działalności mającej na celu stworzenie warunków dla harmonijnego współżycia osób zakażonych HIV i chorych na AIDS w społeczeństwie,

6)      Współdziałanie w szkoleniu lekarzy i innych pracowników zajmujących się profesjonalnie HIV i AIDS.

§ 7. Zmierzając do osiągnięcia celów Stowarzyszenia w miarę możliwości:

1)      Organizuje posiedzenia i zjazdy naukowe

2)      Prowadzi kursy i wykłady zarówno dla członków, jak też dla innych osób,

3)      Organizuje publiczne wykłady popularne w celu zaznajomienia społeczeństwa z zagadnieniami z dziedziny HIV i AIDS

4)      Ogłasza konkursy na opracowanie ważniejszych zagadnień z zakresu swej działalności oraz przyznaje nagrody za te prace,

5)      Wydaje własne czasopismo naukowe,

6)      Podejmuje inne prace, zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy o HIV i AIDS oraz współdziała w tym zakresie z władzami oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi w kraju i za granicą.

 

 

Rozdział III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 

§ 8. Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych i honorowych.

 

§ 9.

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba zajmująca się problematyką HIV/AIDS i akceptująca niniejszy Statut.

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny.

 

§ 10. Członkiem honorowym może zostać osoba, której tę godność w uznaniu jej zasług nada Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.

 

§ 11. 1. Członkostwo ustaje w trybie skreślenia albo wykluczenia.

 2. Członka skreśla z Rejestru Członków Zarząd Główny w przypadku śmierci albo na żądanie członka oraz członka zwyczajnego w razie niezapłacenia do końca roku kalendarzowego składki za ten rok.

3. Większością 2/3 głosów Walne Zgromadzenie wyklucza członka z inicjatywy jakiegokolwiek członka lub władz Stowarzyszenia na wniosek komisji powołanej w tej sprawie przez Zarząd Główny w przypadku działania na szkodę lub popełnienia przez członka czynu nielicującego z godnością członka.

 

§ 12. Członkowie mają prawo:

1)      Uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia,

2)      Uczestniczenia w zjazdach i spotkaniach, organizowanych przez Stowarzyszenie,

3)      Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

4)      Nieodpłatnego otrzymywania czasopisma naukowego Stowarzyszenia pod warunkiem terminowego uregulowania składki członkowskiej za poprzedni rok kalendarzowy.

 

§ 13. Członkowie są zobowiązani przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz przyczyniać się do realizacji jego celów.

 

§ 14. Członkowie zwyczajni mają obowiązek opłacania do końca roku kalendarzowego rocznej składki członkowskiej w wysokości i na zasadach ustalanych przez Zarząd Główny.

 

 

Rozdział IV

 

Władze Stowarzyszenia

 

 

§ 15. 1. Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są: walne Zgromadzenie, Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna.

            2. Władzami Sekcji ni Stowarzyszenia są: ogólne Zebranie Członków Sekcji i Zarząd Sekcji.

            3. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Oddziału, Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału.

            4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej aktywności ogółu członków.

            5. Członkowie władz Stowarzyszenia, Sekcji i Oddziałów pełnią swe funkcje społecznie.

 

Rozdział V

 

Walne Zgromadzenie

 

 

§ 16 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władza Stowarzyszenia.

             2. Walne Zgromadzenie są Zwyczajne i Nadzwyczajne.

             3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie rzadziej, niż co 3 lata i może być połączone ze Zjazdem Naukowym PTNA.

 

§ 17. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Główny, który zawiadamia o tym członków pisemnie lub komunikatem w czasopiśmie naukowym Stowarzyszenia, na co najmniej 30 dni przed tym terminem.

 

§ 18. Do Kompetencji walnego Zgromadzenia należy:

1)      Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównej Komisji Rewizyjnej,

2)      Wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej na okres 3 lat,

3)      Nadawanie godności członka honorowego i innych wyróżnień,

4)      Ustalanie miejsca i terminu kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Zjazdu Naukowego,

5)      Rozstrzyganie w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny,

6)      Wykluczanie członków ze Stowarzyszenia,

7)      Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,

8)      Dokonywanie zmian w Statucie i rozwiązanie Stowarzyszenia.

 

§ 19. Wnioski zgłaszanie do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie powinny być składane

Zarządowi Głównemu przynajmniej na 20 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i podpisane, przez co najmniej 5 członków Stowarzyszenia, z wyjątkiem wniosku,o którym mowa w § 11 ust. 3

 

§ 20. 1. Walne Zgromadzenie jest prawomocne przy obecności, co najmniej połowy członków, a w drugim terminie ustalanym przez Zarząd Główny bez względu na liczbę obecnych członków.

            2. Jeśli niniejszy Statut nie stanowi inaczej uchwały walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie jednakowej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

 

§ 21. I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane:

  1. Z i inicjatywy Zarządu Głównego,
  2. Na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. Na wspólny pisemny wniosek 1/3 Zarządów Oddziałów Stowarzyszenia.
  4. W przypadkach określonych w ust. 1 w pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne

            II. Zgromadzenie winno być zwołane przed upływem 2 miesięcy od daty złożenia wniosku a w porządku obrad Zgromadzenia winna być ujęta sprawa wskazana we wniosku.

 

 

 

 

 

Rozdział VI

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia

 

 

§ 22. 1. W skład Zarządu Głównego wchodzą:

a)      Prezes,

b)      Sekretarz

c)      Skarbnik,

d)      Naczelny Redaktor czasopisma naukowego Stowarzyszenia,

e)      Pięciu członków Zarządu.

      2 Wyboru:

a)      Prezesa

b)      Sekretarza i Skarbnika proponowanych przez wybranego Prezesa,

c)       Naczelnego Redaktora czasopisma naukowego towarzyszenia oraz

d)      Siedmiu członków Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie w tajnym głosowaniu.

            3. Prezes PTN AIDS może nieprzerwanie pełnić funkcję nie dłużej niż dwie kadencje.

 

            4. Zarząd Główny wybiera ze swego grona dwóch Wiceprezesów, ze wskazaniem I Wiceprezesa, którzy wraz z Prezesem, Sekretarzem i Skarbnikiem tworzą Prezydium Zarządu Głównego.

            5. Ustępujący Zarząd Główny powinien najpóźniej w ciągu miesiąca od daty zakończenia Walnego Zgromadzenia przekazać nowowybranemu Zarządowi wszelkie dokumenty i majątek Stowarzyszenia.

 

§ 23. Zarząd Główny Stowarzyszenia jest kompetentny we wszystkich sprawach Stowarzyszenia nienależących do uprawnień Walnego Zgromadzenia, w Szczególności:

1)      Prowadzi sprawy bieżące,

2)      Wydaje czasopismo naukowe Stowarzyszenia,

3)      Zarządza majątkiem Stowarzyszenia,

4)      Przyjmuje darowizny i zapisy,

5)      Zawiera umowy w imieniu Stowarzyszenia,

6)      Uchwala budżet i sporządza sprawozdanie z jego wykonania,

7)      Tworzy i organizuje Sekcje i Oddziały Stowarzyszenia oraz sprawuje opiekę i kontrole nad ich działalnością,

8)      Powołuje Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego i Komisje Naukową Zjazdu Naukowego Stowarzyszenia oraz proponuje główne tematy Zjazdu,

Może proponować kandydatów do Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

9)       Ustala zasady udziału Stowarzyszenia w naukowych zjazdach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,

10)    Przyjmuje członków zwyczajnych i skreśla członków oraz składa Walnemu Zgromadzeniu wnioski w sprawie nadania godności członka honorowego,

11)   Uchwala wysokość i zasady regulowania składki członkowskiej.

 

§ 24. Wszelkie czynności prawne powodujące lub mogące spowodować zmiany w majątku Stowarzyszenia dokonuje Prezes Zarządu Głównego wraz ze Skarbnikiem lub Sekretarzem Zarządu Głównego albo w razie nieobecności Prezesa - Sekretarz wraz ze Skarbnikiem Zarządu Głównego.

 

§ 25 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia zbiera się, co najmniej dwa razy w roku.

            2. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu. W razie jednakowej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

            3. Zarząd Główny zaprasza na swe posiedzenie Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby, których obecność uzna za potrzebną i które mają głos doradczy.

 

 

 

 

Rozdział VII

 

Główna Komisja Rewizyjna

 

 

§ 26. 1. Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

            2. Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy ocenianie działalności Stowarzyszenia i jego władz, badanie dokumentacji Stowarzyszenia, w tym zwłaszcza dokumentacji majątkowej oraz przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

            3. Główna Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole z własnej inicjatywy w dowolnym czasie oraz obligatoryjnie przed upływem kadencji Zarządu Głównego.

 

§ 27. 1 Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego

            2. Główna Komisja Rewizyjna zbiera się przed każdym walnym Zgromadzeniem i w razie potrzeby w każdym innym czasie.

            3.Do Głównej Komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 26 ust. 2

 

 

Rozdział VIII

 

Komitet organizacyjny zjazdu Naukowego

 

 

§ 28. 1. Komitet Organizacyjny składa się z Przewodniczącego wybranego przez Zarząd Główny i z członków powoływanych przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

            2. Do obowiązków Komitetu Organizacyjnego należy:

a)      Organizacyjne przygotowanie Zjazdu,

b)      Współpraca z Komisją Naukową Zjazdu dla oceny zgłoszonych wykładów i pokazów,

c)      Dobór wykładowców,

d)      Ustalenie porządku obrad i pokazów oraz nadzór nad wystawą wydawnictw, aparatury itp., o ile wystawy takie są organizowane,

e)      Przedstawienie Zarządowi Głównemu - w ciągu 2 miesięcy od ukończenia Zjazdu - sprawozdania ze swej działalności.

            3. Komitet Organizacyjny ulega rozwiązaniu mocą przyjęcia przez Zarząd Główny sprawozdania z jego działalności.

 

 

 

Rozdział IX

 

Sekcje Naukowe

 

 

§ 29. 1. Zarząd Główny może tworzyć i organizować Sekcje Naukowe Stowarzyszenia.

            2. W tym celu Zarząd Główny powołuje Przewodniczącego Sekcji, który kieruje Sekcja aż do wyboru Zarządu Sekcji.

3. Członek Stowarzyszenia uzyskuje członkostwo Sekcji przez złożenie Deklaracji o przystąpieniu do Sekcji;

 

§ 30. Do Ogólnego Zebrania Członków Sekcji stosuje się odpowiednio § 20 Statutu.

 

§ 31. 1. Zarząd Sekcji składa się z przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza Skarbnika (w jednej osobie) oraz dwóch członków wybieranych przez ogólne zebranie członków Sekcji w głosowaniu tajnym na 3 lata.

            2. Do Zarządu Sekcji stosuje się odpowiednio § 25 ust. 2 Statutu.

 

§ 32. Działalność Sekcji jest koordynowana i kontrolowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

 

§ 33. Sekcje działają na podstawie regulaminów tworzonych przez Zarząd Główny.

 

Rozdział X

 

Oddziały Stowarzyszenia

 

 

§ 34. 1. Zarząd Główny może tworzyć i organizować Oddziały Stowarzyszenia, określając obszar ich działalności.

            2. W tym celu Zarząd Główny powołuje Przewodniczącego Oddziału, który kieruje Oddziałem aż do wyboru Zarządu Oddziału.

            3. Członkami Oddziału są członkowie Stowarzyszenia zamieszkujący lub pracujący na obszarze objętym działalnością Oddziału.

 

§ 35. 1. Walne Zgromadzenie Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału, który zawiadamia o tym członków w sposób określony w § 17 Statutu.

            2. Do Walnego Zgromadzenia Oddziału stosuje się odpowiednio § 16 ust. 2 i 3, § 20 Statutu.

 

§ 36. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:

a)      Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

b)      Wybór w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału na okres 3 lat,

c)      Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Oddziału.

 

§ 37. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału jest zwoływane:

1)      Z inicjatywy Zarządu Oddziału,

2)      Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,

3)      Na wniosek Zarządu Głównego,

4)      Na pisemny wniosek 1/3 członków Oddziału.

            2. W przypadkach określonych w ust. 1 w pkt. 2, 3 i 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane przed upływem 2 miesięcy od daty złożenia wniosku, a w porządku obrad Zgromadzenia winna być ujęta sprawa wskazana we wniosku.

 

§ 38. 1. Zarząd Oddziału składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

             2. Zarząd Oddziału:

a)      Realizuje cele Stowarzyszenia na obszarze objętym jego działalnością,

b)      Organizuje posiedzenia naukowe oraz opracowuje i przechowuje ich dokumentację,

c)      Zbiera się, co najmniej 2 razy w roku.

3. Odpowiednio stosuje się § 25 ust. 2 Statutu.

 

 § 39. 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Oddziału na 3 lata w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

            2. Komisja Rewizyjna Oddziału przeprowadza kontrole z własnej inicjatywy w dowolnym czasie oraz obligatoryjnie przed upływem kadencji Zarządu Oddziału.

            3. Komisja Rewizyjna Oddziału składa pisemne sprawozdanie ze swych czynności na Walnym Zgromadzeniu Oddziału i przedstawia wnioski o udzielenie albo o odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

            4. Odpowiednio stosuje się § 25 ust. 2 Statutu

 

 

 

Rozdział XI

 

Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia oraz władz Sekcji i Oddziałów Stowarzyszenia

 

 

§ 40. 1. Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia oraz władz Sekcji i Oddziałów Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji odbywa się w następującym trybie:

1)      Zwolnioną funkcję Prezesa Zarządu Głównego, Przewodniczącego Zarządu

Sekcji i Zarządu Oddziału obejmują odpowiednio I Wiceprezes Zarządu Głównego, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Sekcji względnie Zastępca Przewodniczącego Zarządu Oddziału,

2)      Skład Zarządu Głównego, Zarządu Sekcji i Zarządu Oddziału oraz Komisji

Rewizyjnych wymaga uzupełnienia w przypadku ubytku 1/3 składu osobowego. Uzupełnienia dokonuje właściwy zarząd względnie komisja rewizyjna w trybie kooptacji.

 

 

 

Rozdział XII

 

Majątek Stowarzyszenia

 

 

§ 41. Majątek Stowarzyszenia składa się:

1)      Ze składek członkowskich,

2)      Z dochodów z działalności gospodarczej, majątku ruchomego i nieruchomego,

3)      Z ofiar, zapisów, subwencji i dotacji,

4)      Z wpisowego opłacanego za udział w zjazdach,

5)      Z dochodów z innych imprez.

 

 

Rozdział XIII

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

 

 

 

§ 42. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 liczby członków Stowarzyszenia, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

 

§ 43. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi również sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być zużyty jego majątek.